Son Haberler

Devlet memurlarının hastalanmaları durumunda hastalık raporu almalarının kuralları yönetmelikle belirlenmiştir. Hastalık raporlarıyla ilgili kurallar, 29.10.2011 tarihli ve 28099 sayılı resmi gazetede yayınlanan "Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık Ve Refakat İznine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ile belirlenmiştir. Bu yönetmeliğe göre hastalık raporları; memurun görev yaptığı kurum tabipliğinden, aile hekimliğinden, SGK ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularından ve SGK ile sözleşmesi bulunmayan sağlık hizmeti sunucularından alınabilir. Ancak SGK

ile sözleşmesi bulunmayan sağlık hizmeti sunucularından alınan raporlar eğer 10 günü geçmiyorsa SGK ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusu hekim tarafından onanmalıdır. Söz konusu raporların süresi 10 günü aşıyorsa SGK ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulunca onaylanmalıdır. Hastalık raporlarıyla ilgili yönetmelik haberimiz ekinde yer almaktadır.

Hastalık raporu almayla ilgili devlet memurlarında özellikle de öğretmenler arasında yanlış görüş ve bilgiler bulunmaktadır. En fazla görülen yanlış öğretmenin çalıştığı kurumun bulunduğu yerin dışındaki bir yerden, başka bir ifadeyle il dışından hastalık raporu alıp alamayacağı konusundaki yanlıştır. Öğretmen il dışından da hastalık raporu alabilir. Ancak bu durum için bazı özel durumlar söz konusudur.

İL DIŞINA ÇIKMA VE İL DIŞINDA RAPOR ALMA

2011 yılı öncesinde geçerli olan "Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmelik" te devlet memurunun il dışına çıkması amirinin iznine bağlanmıştır. 2011 yılında bu yönetmelik kaldırılmış ve yerine yine aynı yılda "Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" yürürlüğe konulmuştur.

2011 yılında yürürlüğe konulan yeni yönetmelikte devlet memurlarının bulunduğu il dışına çıkmasına yönelik bir karar bulunmamaktadır. Bu yönetmeliğe göre memurun il dışına çıkmasında amirine ya da kurumuna haber vermesi veya izin almasına gerek yoktur.

Yeni yönetmeliğin 6.maddesinde şu ifade yer almaktadır:

"Hastalık izni verilebilmesi için hastalık raporlarının, geçici görev ve kanuni izinlerin kullanılması durumu ile acil vakalar hariç, memuriyet mahallindeki veya hastanın sevkinin yapıldığı sağlık hizmeti sunucularından alınması zorunludur."

Bu yönetmelik maddesine göre,

 • Memur yıllık izinde yani yasal izinlerinde başka şehirden hastalık raporu alabilir
 • Memur geçici görev için başka şehirdeyse hastalık raporu alabilir
 • Memur acil vaka durumunda başka şehirden hastalık raporu alabilir.

Sağlık hizmeti sunucusunun acil kliniğinden giriş yapılarak muayene olunması durumunda hastalık raporu almayla ilgili hiçbir kısıtlama yoktur.

Ama bu üç madde dışında, memurun başka bir şehirden rapor almasının önü kapatılmıştır.

HASTALIK RAPORLARINDA SÜRE

 1. Kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalık hallerinde 18 aya kadar, diğer hastalıklarda ise 12 aya kadar memurun aylık ve özlük hakları korunarak verilecek raporda gösterilen lüzum üzerine izin verilir. İzin süresinin sonunda hastalığının devam ettiği sağlık kurulu raporu ile belirlenen memurların izni aynı sürelerde uzatılır. 18 aya tabi olan hastalıklarda azami süre 36 ay, diğer hastalıklarda azami süre 24 aydır. Bu sürelerin sonunda da memur iyileşmezse emeklilik hükümleri uygulanır. Azami sürelerin hesabında aynı hastalığa bağlı olarak aralıklarla kullanılan hastalık izinleri de (iki izin arasında geçen sürenin bir yıldan az olması kaydıyla) dikkate alınır. Bu kapsamda izinli olan memurların yeniden göreve başlayabilmeleri için iyileştiklerine dair rapor almaları gerekmektedir.
 2. Görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan veya bir meslek hastalığına yakalanan memur iyileşinceye kadar izinli sayılır. Yani herhangi bir azami süre yoktur. Bu durum da memurun sağlık sorunlarının görevi ile ilgili olup olamaması çok büyük önem kazanmaktadır. Çünkü özlük hakları oldukça farklıdır.
 3. Memurlar tek hekim raporu ile bir defada on gün izin alabilir. Kontrol muayenesi öngörülmüş ise kontrol muayenesi sonrasında tek hekim on gün daha rapor verebilir. Kontrol muayenesi sonrasında da hastalığın devam etmesi durumunda rapor sağlık kurulundan alınır. Zorunlu hallerde (nakil olanağı olmaması gibi) tek hekim tarafından rapor verilse dahi bu raporun sağlık kuruluna onaylatılması gerekir.
 4. Bir takvim yılı içerisinde tek hekim tarafından verilecek raporların toplam süresi 40 günü geçemez. Başka bir deyişle memurlar tek hekimden kesintisiz olarak (10+10 gün olmak üzere) 20 gün, takvim yılı içerisinde farklı zamanlarda ise en fazla 40 gün hastalık raporu alabilirler. Söz konusu sürelerin üzerindeki izinler sağlık kurulu tarafından düzenlenmeli ya da onaylanmalıdır.
 5. Aile hekimleri ile kurumların sağlık birimlerinde görevli doktorlar tarafından verilecek raporlar tek hekim raporu olarak değerlendirilmektedir.
 6. Düzenlenen hastalık raporlarında takvim günü esastır. Takvim günü saat 00.00’dan 23.59’a kadar olan süreyi kapsar. Devlet memuruna mesai sonrası, örneğin saat 20.00’da rapor verilmiş olsa da raporun birinci günü raporun düzenlendiği gün saat 23.59’da sona erer.

HASTALIK İZİNLERİNİN VERİLMESİ

Devlet memurlarına hastalık izinlerinin verilmesi kurallara bağlanmıştır:

 1. Hastalık izinleri birim amirince verilir.
 2. Hastalık raporlarının aslının veya bir örneğinin en geç raporun düzenlendiği günü takip eden günün mesai bitimine kadar elektronik ortamda veya uygun yollarla disiplin amirine bildirilmesi gerekir. Rapor süresinin sonunda raporun aslının teslim edilmesi zorunludur. İspat açısından faks ile gönderiliyorsa faks onayının alınması, e-posta ile gönderiliyorsa hem personel birimine hem de disiplin amirine birlikte gönderilmesi memurun lehine olacaktır.
 3. Memurun aldığı hastalık raporu usule uygun değilse hastalık iznine çevrilmez ve bu durum memura yazılı olarak bildirilir. Memur bildirimi aldığı günün ertesi günü göreve başlamak zorundadır. Bildirime rağmen göreve başlamayan memura disiplin hükümleri uygulanır.
 4. Hastalık raporları (geçici görev, kanuni izin ve acil vakalar hariç) memurun memuriyet mahallinden ya da memuriyet mahallindeki sağlık hizmeti sunucusunun sevk ettiği sağlık hizmeti sunucusunda alınır. Bu konuya önem verilmelidir. Örneğin yıllık izinlerin sonunda mesaide olunması gereken günde memuriyet mahallinin dışında rapor alınacaksa sadece acil servislerden alınabilir. İl dışından hastalık raporu almayla ilgili kurallar yukarıda açıklanmıştır.
 5. Hastalık raporlarının sağlık kurallarına aykırı olduğu (memur hasta olmadığı halde rapor düzenlendiği) konusunda bir tereddüt var ise memur sağlık bakanlığınca belirlenen hakem hastaneye sevk edilir. Bu sürede memur izinli sayılır. Hakem hastanenin vereceği rapora göre işlem yapılır. Tebligata rağmen hakem hastaneye gitmeyen memur hakkında disiplin hükümleri uygulanır.

REFAKAT İZİNLERİNDE KURALLAR

Memurun bakmakla yükümlü olduğu ya da bakmakla yükümlü olmamakla birlikte refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ya da çocuklarıyla kardeşlerinden birisinin ağır bir kaza geçirdiğinin veya tedavisi uzun süren bir hastalığı bulunduğunun sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi durumunda memura 3 ay refakat izni verilir. Hastanın iyileşmemesi durumda 3 ay daha refakat izni verilir. Aynı hastalık ve aynı memur yakını için toplam süre altı aydır. Farklı bir hastalık ya da başka bir aile yakınına refakat durumunda yeniden refakat izni alınabilir. Refakat izni için düzenlenen hastalık raporunda şu huşuların bulunması zorunludur:

 • Refakati gerektiren "tıbbi sebepler"
 • "Refakat edilmediği takdirde hayati tehlike bulunmaktadır" ibaresi
 • "Sürekli ve yakın bakım gerekmektedir" ibaresi
 • Refakat süresi (3 ayı geçemez- üç ayın sonunda yeniden 3 ay uzatılabilir)

Devlet memurunun yakınına bakabilecek başka bir kardeşinin olup olmaması ya da yakınının memuriyet mahallinin dışında ikamet ediyor olması refakat iznine engel değildir. Bu durumla ilgili çok önemli bir kısıtlama bulunmaktadır. Bir hasta için aynı dönemde birden fazla memur refakat izni alamaz. Örneğin kardeş olan iki devlet memuru aynı anda babaları için refakat izni alamaz.

 

İndir

Dosya Adı: Rapor Alma Yönetmeliği

2116118

MERKEZİ SİSTEM SINAVLARI SORULARI

MERKEZİ SİSTEM SINAVLARI SORULARI

Merkezi sistem sınavları sorularına buradan ulaşabilirsiniz.

ÖSYM sayfasına yönlendirilirsiniz.


ÜNİVERSİTE TAVAN - TABAN PUANLARI

2014 YGS-LYS FAKÜLTELERİN TAVAN ve TABAN PUANLARI

ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN İLK 100 ADAY

2011 ÖSYS'DE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN İLK 100 ADAY