BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 1-5 Kasım 2010 tarihleri arasında yapılan 18. Milli Eğitim Şurası...

Milli Eğitim Bakanlığı, ortaöğretimdeki yeni düzenlemelere bağlı olarak Sınıf Geçme Ve Sınav...

Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenlerin sınavı Ankara ve İstanbul olmak üzere iki ilde 29...

Kasım 2010 dönemi öğretmen atama başvuruları başladı. 30 bin öğretmenin atamaları için başvurular...

Son Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer tarafından imzalandı ve yayınlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi. Yönetmeliğin kısa süre içerisinde yayınlanması bekleniyor. Yönetmeliğin yayınlanmasıyla eğitim yöneticilerinin rotasyon işlemlerine başlanacağı belirtiliyor.

Yönetici Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, mahkeme kararları dikkate alınarak yeniden düzenlendi. Yeni yönetmeliğe göre; 5 yılını dolduran müdürlere, 8 yılını dolduran müdür baş yardımcısı ve müdür yardımcılarına rotasyon geldi. Rotasyon süresinin hesaplanmasında 30 Eylül tarihi dikkate alınacak.

YÖNETİCİ YER DEĞİŞTİRMELERİ KISA BİR SÜRELİĞİNE ERTELENDİ

Bilindiği gibi yönetici atama yönetmeliği gereği yönetici yer değiştirme işlemleri 1-16 Ağustos 2011 tarihleri arasında yapılacak ve atamalar 22 Ağustos 2011 tarihinde yapılacaktı. Ancak Yönetici Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin bazı maddelerinin Danıştay tarafından iptal edilmesi üzerine yeni bir taslak hazırlandı ve onaylanmak üzere Başbakanlığa gönderildi. Yönetici Atama ve Yer Değitirme Yönetmeliğinde yapılan değişiklikleri içeren taslak, haberin sonunda yer almaktadır. Yönetici atama ve yer değiştirme işlemlerinin yeni yönetmelik doğrultusunda yapılması için Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü yönetici atama ve yer değiştirme işlemlerini kısa bir süre için durdurdu. Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü bir yazıyla bu durumu tüm illerin valiliklerine duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Necmettin Yalçın imzalı 3 Ağustos 2011 tarih ve 53953 sayılı yazıda şu ifadelere yer verilmiştir:

“Bilindiği üzere, Bakanlığımız resmi eğitim kurumlarında beş yıllık çalışma süresini tamamlayan müdürlerin zorunlu yer değiştirme suretiyle atamaları ilgi yönetmeliğin 22.maddesi çerçevesinde yapılmaktadır. Ancak, halen anılan yönetmeliğin yürütmesi durdurulan maddelerinin yanı sıra diğer bazı ilgili maddelerinde değişiklik yapılması ve yakın zamanda yayınlanacak olması nedeniyle; ikinci bir emre kadar bu kapsamda Valiliğinizce yürütülen iş ve işlemlerin durdurulmasını, makam onayından çıkmış bulunan atamaların da ilgililere tebliğ edilmemesini ve ayrılma işlemlerinin gerçekleştirilmemesini rica ederim.”

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİLERİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI

MADDE 1- 13/0802009 tarihli ve 27318 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

“(ç) Atanmak istenilen eğitim kurumuna Talim ve Terbiye Kurulu Kararlarına göre alanı itibariyle öğretmen olarak atanabilecek bir alan öğretmeni olmak,

(2) Eğitim Kurumu yöneticiliklerine atanmak isteyenlerin; duyurusu yapılan yöneticiliklere başvuru tarihi itibariyle fiilen eğitim öğretim hizmetleri sınıfı kadrolarında çalışıyor olmaları şartı aranır.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8- (1) Fen liseleri ve sosyal bilimler liseleri yöneticiliklerine; bu eğitim kurumlarına seçilerek öğretmen olarak atanıp, görev yapan ya da bu eğitim kurumlarında görev yaptıktan sonra herhangi bir nedenle ayrılmış olmakla birlikte yeniden bu eğitim kurumlarına sınavsız atanabilme hakkını kaybetmemiş olanlar ile 19/12/2010 tarihli ve 27790 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerinin Öğretmenlerini ile Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Beden Eğitimi, Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürüklükte olan ilgili mevzuatına göre her türlü Anadolu liselerine yazılı, sözlü ya da mülakat/uygulama sınavları sonucuna göre atanıp görev yapmış olan öğretmenler arasından atama yapılır

(2) Bilim ve sanat merkezi yöneticiliklerine öncelikle bu eğitim kurumlarına seçilerek öğretmen olarak atanıp görev yapan ya da bu eğitim kurumlarında görev yaptıktan sonra herhangi bir nedenle ayrılmış olmakla birlikte yeniden bu eğitim kurumlarına sınavsız atanabilme hakkını kaybetmemiş olanlar arasından atama yapılır

(3)Mesleki ve teknik eğitim kurumu yöneticiliklerine atanmak için başvuruda bulunan atölye, laboratuvar ya da meslek dersi öğretmenlerinden, bu yönetmelik eki Ek-4 Yöneticilik Ek Puan Formunda belirtilen alan öğretmenlerine ayrıca ek puan verilir.

(4) Halk eğitimi merkezi ile öğretmenevi ve akşam sanat okulu yöneticiliklerine; herhangi bir alanda öğretmen olanlar arasından atama yapılır. Ancak, öğretmenevi ve akşam sanat okulu yöneticiliklerine atanmak için başvuruda bulunanlardan, bu yönetmelik eki Ek-4 Yöneticilik Ek Puan Formunda belirtilen alan öğretmenlerine ayrıca ek puan verilir.

(5) Bu maddenin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında sayılan eğitim kurumlarının dışında kalan diğer bazı eğitim kurumu yöneticiliklerine; atanmak için başvuruda bulunanlardan bu Yönetmelik eki Ek-4 Yöneticilik Ek Puan Formunda belirtilen alan öğretmenlerine ayrıca ek puan verilir.

(6)Yatılı İlköğretim Okulu Bölge Okulları hariç diğer eğitim kurumlarının;

a)Müdür başyardımcılıklarına atanabilmek için en az 1 yıl,

b)( C) tipi eğitim kurum müdürlüklerine atanabilmek için en az 1 yıl,

c) ( B) tipi eğitim kurumu müdürlüklerine atanabilmek için en az 2 yıl,

ç) (A) tipi eğitim kurumu müdürlüklerine atanabilmek için en az 3 yıl

eğitim kurumlarında asaleten yöneticilik yapmış olma şartı aranır.

(7)Yatılı İlköğretim Bölge okullarının;

a)Müdür başyardımcılıklarına atanabilmek için en 1 yıl,

b)( C) tipi eğitim kurum müdürlüklerine atanabilmek için en az 1 yıl,

c) ( B) tipi eğitim kurumu müdürlüklerine atanabilmek için en az 2 yıl,

ç) (A) tipi eğitim kurumu müdürlüklerine atanabilmek için en az 3 yıl

eğitim kurumlarında asaleten yöneticilik yapmış olma şartı aranır.

(7)Yatılı İlköğretim Bölge okullarının;

a)Müdür başyardımcılıklarına atanabilmek için en 1 yıl,

b)(C) tipi eğitim kurumu müdürlüklerine atanabilmek için en az 2 yıl,

c) (B) tipi eğitim kurumu müdürlüklerine atanabilmek için en az 3 yıl

ç) (A) tipi eğitim kurumu müdürlüklerine atanabilmek için en az 4 yıl

eğitim kurumlarında asaleten yöneticilik yapmış olma şartı aranır.”

MADDE 3- Aynı yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Seçme Sınavı Komisyonu: Bakanlıkta, Personeli Genel Müdürünün veya görevlendireceği bir genel müdür yardımcısının başkanlığında; İlköğretim Genel Müdürlüğü, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ve Personel Genel Müdürlüğünden birer daire bakanı, mesleki ve teknik öğretime ilişkin genel müdürlükler arasından Müsteşar tarafından belirlenecek bir daire başkanı iel bir hukuk müşaviri olmak üzere toplam sekiz üyeden oluşur.

b) İl Değerlendirme Komisyonu: İl Milli eğitim müdürü veya görevlendireceği bir müdür yardımcısının/şube müdürünün başkanlığında, yönetici atamadan sorumlu müdür yardımcısı/şube müdürü, bir ilçe milli eğitim müdürü ile il milli eğitim müdürlerince belirlenecek iki eğitim kurumu müdürü ve 4688 sayıl kamu görevlileri sendikaları kanununa göre eğitim öğretim ve bilim hizmetleri kolunda faaliyet gösteren sendikalardan o ilde bakanlığımız personeli bakımından en çok üyeye sahip sendikanın temsilcisi olmaz üzere altı üyeden oluşur..”

MADDE 4-Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11- (1)Eğitim kurumu müdürlüğüne, müdür başyardımcılığına ve müdür yardımcılığına ilk defa atanacakların belirlenmesi için seçme sınavı yapılır.

(2)Seçme Sınavı,Seçme Sınavı Komisyonunca tespit edilecek merkezlerde Bakınlık Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce merkezi sistemle yazılı olarak veya elektronik ortamda yapılır.

(3) Müdürlük seçme sınavı ayrı yapılır. Müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı seçme sınavı birlikte yapılır. Sınavlar eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi farklı tarihlerde de yapılabilir.

(4) Müdürlük seçme sınavı soruları ayrı hazırlanır. Müdür başyardımcılığı  ve müdür yardımcılığı seçme sınavı soruları birlikte hazırlanır. Müdürlük seçme sınavı ayrı salonda, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı  seçme sınavı ise birlikte aynı salonda yapılır.

(5)Yönetici adayları hangi yönetim görevi için sınavı girmişler ise almış oldukları puanlar yalnızca o yönetim görevi için geçerlidir.

(6) Mevcut yöneticiler ve daha önce yöneticilik yapmış olanlar ile bu yönetmeliğin 25 inci maddesinin bini fıkrasında sayılanlar şartları taşımaları kaydıyla istemeleri halinde müdürler, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı sınavlarına da girebilirler. Bu durumda olanlar istemeleri halinde bu yönetmeliğin sınava dayalı atamaya ilişkin hükümleri çerçevesinde değerlendirilir.”

MADDE 5- Aynı yönetmeliğin 12 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(1)   Müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı için sınav  konuları ve puan değerleri şunlardır.

MADDE 6- Aynı yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13- (1) Eğitim kurumu müdürlüğü, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı için sınavların yapılacağı tarihten en az 1 ay önce Bakanlıkça ülke genelinde duyuru yapılır.

(2)Sınavların yapılacağı yer, zaman, sorulacak soru sayısı ve puan değeri, başvuru yöntemi ve süresi ile sınav komisyonunca belirlenecek diğer hususlar duyuruda belirtilir.

(3)Eğitim kurumu müdürlüğü, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı sınavlarına, bu yönetmelik belirtilen şartları taşımaları kaydıyla; mevcut yöneticiler, daha önce yöneticilik yapmış olanlar, bu yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılan unvanlarda görev yapmış olanlar, askerlik hizmetini temel askerlik eğitiminden sonra Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında öğretmen  olarak yerine getirenler, yurt dışında öğretmen olarak görevli bulunanlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4688 sayılı kamu görevlileri sendikaları kanunu kapsamında aylıksız izinli olanla da istemeleri halinde başvuruda bulunabilirler.

(4)Eğitim kurumu müdürlüğü, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı sınavlarına başvuruda bulunacaklarda aranan 3 yıllık sürenin hesabında;

a)Askerlik hizmetini temel askerlik eğitiminden sonra Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenlerin, eğitim kurumlarındaki askerlik hizmetinde geçen sürelerin tamam,

b)657 sayıl devlet memurları kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmenlikte geçen sürelerin tamamı

c)Özel okullarda öğretmen/yönetici olarak geçen sürelerin 2/3 ü değerlendirilir.

(5)Yönetici adayları hangi yönetim görevi için sınava girmişler ise almış oldukları puanlar yalnızca o yönetim görevi için geçerlidir. Bir sınav sonucuna dayalı olarak ancak bir kere atama yapılır. Başvuru aşamasında isteklerinden vazgeçenler hariç olmak üzere, ataması yapıldığı halde yasal süresi içinde görevlerine başlamayanların atamaları iptal edilir. Bu durumda olanlar bu sınav sonucuna dayalı olarak tekrar atama isteğinde bulunamazlar.

(6)Seçme sınavına başvuruda bulunabilmek için bu yönetmeliğin 7 inci ve 8 inci maddelerindeki şartlar aranır.

(7)Seçme sınavı başvurularına ilişkin esas ve usuller her sınav döneminde hazırlanacak sınav kılavuzunda belirlenir.

MADDE 7- Aynı yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14- (1) Seçme sınavları 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Bu sınavlarda 70 ve daha yukarı puan alan adaylar başarılı sayılır.”

MERKEZİ SİSTEM SINAVLARI SORULARI

MERKEZİ SİSTEM SINAVLARI SORULARI

Merkezi sistem sınavları sorularına buradan ulaşabilirsiniz.

ÖSYM sayfasına yönlendirilirsiniz.


ÜNİVERSİTE TAVAN - TABAN PUANLARI

2014 YGS-LYS FAKÜLTELERİN TAVAN ve TABAN PUANLARI

ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN İLK 100 ADAY

2011 ÖSYS'DE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN İLK 100 ADAY